+30 22530 24100

Επικοινωνία

Κατάστημα Καλλονής: 22530 29270 - 24100 - 23275, Υποκατάστημα Λάρσος: 22510 93000

Για Τηλεφωνικές παραγγελίες καλέστε στο
MontBlanc
0
Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.

Blog

Αγροτικά και Κτηνιατρικά νέα

Αγροτικά κονδύλια 9,2 εκατ. ευρώ ζητάει πίσω η Κομισιόν

27 Φεβρουαρίου 2013, Author: Αγροτική Στέγη

komision

Την επιστροφή 9,2 εκατ. ευρώ για αγροτικά κονδύλια της γεωργικής πολιτικής ζητάει από τη χώρα μας η Κομισιόν.

Πιο συγκεκριμένα, η χώρα μας καλείται να επιστρέψει 5,2 εκατ. ευρώ για διορθώσεις σε εκπρόθεσμες πληρωμές και για υπερβάσεις ανώτατων ορίων, καθώς και 3,6 εκατ. ευρώ για διορθώσεις στις πριμοδοτήσεις ζώων, λόγω αδυναμιών στο χρονοδιάγραμμα των ελέγχων, τον καθορισμό κριτηρίων επιλεξιμότητας, την ανάλυση κινδύνου και τους επιτόπιους ελέγχους. Επίσης η Κομισιόν ζητά 0,4 εκατ. ευρώ για υπερβάσεις σε καταβληθείσες δαπάνες δημόσιας αποθεματοποίησης.

Οι κυριότερες δημοσιονομικές διορθώσεις καταλογίζονται στη Μεγάλη Βρετανία με 111,7 εκατ. ευρώ για αδυναμίες στην ταυτοποίηση αγροτεμαχίων και στα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών κατά την επεξεργασία των αιτήσεων, σε διοικητικούς ελέγχους και σε επιτόπιους ελέγχους όσον αφορά τις στρεμματικές ενισχύσεις.

Ακόμη, 48,3 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στην Ιταλία για παραβάσεις όσον αφορά στον περιορισμένο έλεγχο πολλών κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης.

Συνολικά, προβλέπεται ότι θα ανακτηθούν 414 εκατ. ευρώ από 22 κράτη- μέλη της ΕΕ στο πλαίσιο της λεγόμενης διαδικασίας εκκαθάρισης των λογαριασμών.

Πιο αναλυτικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει σήμερα την ανάκτηση, στο πλαίσιο της καλούμενης διαδικασίας εκκαθάρισης λογαριασμών, κονδυλίων της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ συνολικού ποσού 414 εκατ. ευρώ, τα οποία καταβλήθηκαν αχρεωστήτως από τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εκταμίευση και τον έλεγχο των δαπανών στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και η Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει τη σωστή χρησιμοποίηση των κονδυλίων από τα κράτη μέλη. Το ποσό αυτό θα επιστραφεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης με τους ενωσιακούς κανόνες ή λόγω πλημμελών διαδικασιών ελέγχου των γεωργικών δαπανών.

Τυπικά, επειδή ορισμένα από τα ποσά αυτά έχουν ήδη ανακτηθεί από τα κράτη μέλη η καθαρή δημοσιονομική επίπτωση της σημερινής απόφασης θα είναι περίπου 393 εκατ. ευρώ. 

Κυριότερες δημοσιονομικές διορθώσεις

Στο πλαίσιο της τελευταίας αυτής απόφασης, θα ανακτηθούν ποσά από 22 κράτη μέλη: το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Μάλτα, τις Κάτω Χώρες, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι σημαντικότερες επιμέρους διορθώσεις είναι οι εξής:

  • 111,7 εκατ. ευρώ (καθαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις1: 99,4 εκατ. ευρώ) καταλογίζονται στο ΗΒ – Αγγλία για αδυναμίες στην ταυτοποίηση αγροτεμαχίων και στα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (ΣΑΑ/ΣΓΠ), κατά την επεξεργασία των αιτήσεων, σε διοικητικούς διασταυρωτικούς ελέγχους και σε επιτόπιους ελέγχους όσον αφορά τις στρεμματικές ενισχύσεις.
  • 48,3 εκατ. ευρώ (καθαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις: 48,1 εκατ. ευρώ) καταλογίζονται στην Ιταλία για παραβάσεις όσον αφορά την πολλαπλή συμμόρφωση: περιορισμένος έλεγχος πολλών κανονιστικών απαιτήσεων διαχείρισης (ΚΑΔ), μη καθορισμός τριών προτύπων καλών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών (ΚΓΠΣ) και εσφαλμένη επιβολή κυρώσεων.
  • 34,4 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στην Πολωνία για αδυναμίες στη διαχείριση του καθεστώτος πρόωρης συνταξιοδότησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
  • 29 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στη Γαλλία για ελλείψεις στους επιτόπιους ελέγχους μέτρων αντιστάθμισης φυσικών μειονεκτημάτων και γεωργο-περιβαλλοντικών μέτρων στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ.
  • 17,9 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στην Ιταλία για σοβαρά ανεπαρκές σύστημα ελέγχου και απάτη στον τομέα της μεταποίησης εσπεριδοειδών.
  • 17,7 εκατ. ευρώ (καθαρές δημοσιονομικές επιπτώσεις2: 15,7 εκατ. ευρώ) καταλογίζονται στο ΗΒ – Βόρεια Ιρλανδία για αδυναμίες στο ΣΑΑ/ΣΓΠ, στους επιτόπιους ελέγχους, τις πληρωμές και κυρώσεις όσον αφορά τις στρεμματικές ενισχύσεις.
  • 16 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στην Ισπανία για ελλείψεις όσον αφορά τη χορήγηση δικαιωμάτων στους δικαιούχους στρεμματικών ενισχύσεων.
  • 12,5 εκατ. ευρώ καταλογίζονται στη Ρουμανία για αδυναμίες στους ελέγχους επιλεξιμότητας των δικαιούχων και δαπανών καθώς και για τις ελλείψεις στην επιβολή των κυρώσεων όσον αφορά το μέτρο «Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» στο πλαίσιο του ΕΓΤΑΑ.

Ιστορικό

Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των περισσότερων ενισχύσεων της ΚΓΠ, κυρίως μέσω των οργανισμών πληρωμών τους. Είναι, επίσης, υπεύθυνα για τη διενέργεια ελέγχων, όπως για παράδειγμα τον έλεγχο των αιτήσεων άμεσων ενισχύσεων που υποβάλλουν οι γεωργοί. Η Επιτροπή διενεργεί πάνω από 100 ελέγχους ετησίως για να εξακριβώσει ότι οι έλεγχοι των κρατών μελών και τα μέτρα που έλαβαν για την αντιμετώπιση των ελλείψεων είναι ικανοποιητικά. Η Επιτροπή μπορεί να ανακτά τα οφειλόμενα κεφάλαια εάν από τους ελέγχους προκύψει ότι η διαχείριση και ο έλεγχος του κράτους μέλους δεν είναι ικανοποιητικά για να εξασφαλιστεί ότι οι πόροι της ΕΕ έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην παράδοση των παραγγελιών λόγω φόρτου εργασίας σε μεταφορικές και ταχυμεταφορικές εταιρίες. Παράβλεψη